Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislaciˇ d'aigŘes
Text descriptiu Data de publicaciˇ Publicaciˇ Observacions
Reial Decret 126/2018, de 9 de març, pel qual s'aprova el Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/03/2018 BOE s/c
Resolució TES/212/2018, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a la subvenció directa a favor d'Unió de Pagesos de Catalunya per a la realització d'un estudi per a la identificació d'actuacions en l'àmbit agrícola dels seus associats per a la protecció de les captacions d'aigua per a consum humà respecte a la contaminació difusa, concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua (ref. BDNS 381083).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/02/2018 DOGC s/c
Ordre APM/130/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les especificacions tècniques pel enviament de la informació al Cens Nacional d'Abocaments.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 17/02/2018 BOE - Correcciˇ d'errades al BOE de 16.03.18
Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 30/01/2018 DOGC s/c
Resolució TES/3017/2017, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2017 (ref. BDNS 373884).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 12/01/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2725/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 370870).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 24/11/2017 DOGC s/c
Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (ref. BDNS 370379).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 22/11/2017 DOGC s/c
Resolució TES/2691/2017, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 370380).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 22/11/2017 DOGC s/c
Resolució TES/2693/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta (ref. BDNS 370869)  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 22/11/2017 DOGC s/c
Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/11/2017 BOE s/c

Tornar l'Ýndex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2018 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.