Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
DECRET 78/2020, de 27 d'agost, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, i el Decret 104/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 31/08/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/2003/2020, de 3 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 18 de gener de 2018, fet públic per Resolució TES/90/2018, de 25 de gener  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 07/08/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1968/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 05/08/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1969/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base reguladora de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 05/08/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1970/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades a participar en les inversions de les persones titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a usos hidroelèctrics per a la realització d'actuacions d'adequació de les corresponents infraestructures o instal·lacions al règim de cabals de manteniment, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 05/08/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 02/06/2020 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1053/2020, de 15 de maig, per la qual es fa públic l'acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020¿2021, incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/05/2020 DOGC s/c
Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficïin una zona urbana i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar la corresponent convocatòria i per resoldre l'atrogament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 26/02/2020 DOGC s/c
Resolució TES/393/2020, de 13 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 18/02/2020 DOGC s/c
Resolució TES/144/2020, de 24 de gener, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Direcció de l'Ens d'Abastament Ter-Llobregat.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 29/01/2020 DOGC

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2020 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.