Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Condicions de cerca

Text descriptiu:
76/464
Tema:
Tots els temes
Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
Decisió 92/446 de la Comissió, de 27 de juliol,per la qual s'aproven qüestionaris relatius a les directives relatives a la qualitat de les aigües (D. 76/464, 78/659, 78/156, 79/923, 80/68, 75/440, 80/779, 76/160) 27/08/1992 DOUE s/c
Directiva 76/464/CEE, de 4 de maig, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat 18/05/1976 DOUE - Espanya: Ordre de 12 de novembre de 1987 (BOE 280, de 23.11.87) - Derogada per la Directiva 2006/11/CE (DOUE L 64 de 04.03.06)

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 2

Atenció a l'usuari:

© 2000-2018 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.