Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Edictes

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
EDICTE de 12 de desembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/839/2016,de 21 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 02/01/2017 DOGC s/c
Edicte de 16 de juny de 2016, pel qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/2124/2015, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 01/07/2016 DOGC s/c
EDICTE de 10 de desembre de 2012, pel qual es dóna publicitat al Reglament del servei d'abastament en alta. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 07/01/2013 DOGC s/c
Edicte de 28 de gener de 2010, pel qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades per un import superior a 6.000 euros d'acord amb la Resolució MAH/2169/2009, de 26 de juny, per la qual fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/04/2010 DOGC s/c
Edicte de 16 de març de 2010, de notificació de la resolució d'atorgament de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a actuacions d'abastament en alta, i de la llista definitiva dels beneficiaris i les quantitats concedides. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 19/03/2010 DOGC s/c
Edicte de 18 de desembre de 2008, de notificació de la resolució d'atorgament de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a actuacions d'abastament en alta, i de la llista definitiva dels beneficiaris i les quantitats concedides. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 24/12/2008 DOGC - Correcció d'errada en el DOGC 5306 de 28.01.09
Edicte de 31 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades per un import superior a 6.000 euros d'acord amb la Resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig, per la qual es va fer pública la convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 27/02/2008 DOGC s/c
Edicte de 28 de novembre de 2007, de notificació de la resolució d'atorgament de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a actuacions d'abastament en alta i la llista definitiva dels beneficiaris i les quantitats concedides. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 28/11/2007 DOGC s/c
Edicte de 28 de desembre de 2006, pel qual es dóna publicitat a l'Acord d'11 de desembre de 2006 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació d'extraccions de l'aqüífer Carme-Capellades. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 15/01/2007 DOGC s/c
Edicte de 10 d'octubre de 2006, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 14 de setembre de 2006 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aprova el segon pla d'Ordenació d'Extraccions de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bloc de Gaià, i es deroga el Pla d'Ordenació d'Extraccions aprovat per Acord de la Comissió de Govern de la Junta d'Aigües de Catalunya en sessió de 15 de març de 1993 dels sectors dels aqüífers denominats del Baix Francolí (marge dret) i del Bloc de Gaià definits en l'annex del Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 02/11/2006 DOGC s/c
Edicte d'1 de desembre de 2005, pel qual es fan públics els valors dels indicadors establerts per a cada conca o sistema i la sortida de l'escenari d'excepcionalitat. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/12/2005 DOGC s/c
Edicte de 21 d'abril de 2005, pel qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua del dia 7 d'abril de 2005. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 28/04/2005 DOGC s/c
Edicte de 10 de desembre de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 2 de desembre de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, sobre els aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i la cubeta d'Abrera. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 23/12/2004 DOGC s/c
Edicte de 3 de març de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 26 de febrer de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'inclouen les prescripcions tècniques aplicables a l'autorització de treballs dins de les normes d'explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i la Cubeta d'Abrera. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 17/03/2004 DOGC s/c
Edicte de 3 de març de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 26 de febrer de 2004 que aprova la modificació de l'Acord de 18 de setembre de 2003. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 17/03/2004 DOGC s/c
Edicte de 26 de setembre de 2003, pel qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 18 de setembre de 2003 que aprova el pla d'ordenació d'extraccions i declaració definitiva de sobreexplotació de l'aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/10/2003 DOGC Correcció d'errades DOGC 3997 de 28.10.03. Modificat per l'Acord del Consell d'Administració de 26 de febrer de 2004 (DOGC núm. 4093 de 17.03.04).
Edicte de 18 de setembre de 2003, pel qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 17 de juliol de 2003 que aprova la modificació de l'Acord de 12 de desembre de 2002. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 16/10/2003 DOGC s/c
Edicte de 14 de gener de 2003, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 12 de desembre de 2002, pel qual s'aprova la delimitació de l'aqüífer al·luvial de la riera d'Arbúcies i s'estableix el règim d'explotació dels aqüífers de la riera de Santa coloma i de l'Alt Maresme. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 19/02/2003 DOGC Modificat per Acord del Consell d'Administració de 17 de juliol de 2003 (DOGC núm. 3989 de 16.10.03).
Edicte de 7 de febrer de 2003, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 6 de febrer de 2003, que aprova la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer de l'al·luvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera. 11/02/2003 DOGC L'Acord del Consell d'Administració de 18 de setembre de 2003 aprova la declaració definitiva de sobreexplotació (DOGC núm. 3991 de 10.10.03).
EDICTE de 21 de juny de 2002, pel qual es dóna publicitat a un Acord de 8 de novembre de 2001 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aprova la Proposta d'acord per la qual s'estableix el règim d'explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i el delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i la cubeta d'Abrera. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 01/07/2002 DOGC Modificat per l'Acord del Consell d'Administració de 2 de desembre de 2004 (DOGC 4286 de 23.12.04).
EDICTE de 24 de gener de 2002, pel qual és dóna publicitat a l'Acord de 4 d'octubre de 2001, relatiu a l'ordenació de les extraccions d'àrids als aqüífers del delta del Fluvià i la Muga. 29/04/2002 DOGC - Declarat nul de ple dret per diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Edicte de 6 d'agost de 2001, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 26 de juliol de 2001, que modifica la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades 22/08/2001 DOGC s/c
Edicte de 18 de juny de 2001, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 3 de maig de 2001, mitjançant el qual s'aprova la declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades 18/06/2001 DOGC Edicte de 6 d'agost de 2001, pel qual es dona publicitat a l'Acord de 26 de juliol de 2001, de modificació de la declaració provisional de sobreexplotació (DOGC 3457 de 22.08.01)
EDICTE de 31 d'octubre de 2000, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 5 d'octubre de 2000, pel qual s'estableix, a l'empara de l'article 53 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, el règim d'explotació de l'aqüífer al·luvial de la Tordera. (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 02/04/2001 DOGC s/c
Edicte de 16 de març de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de contingut normatiu del Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya 25/05/1999 DOGC Pla aprovat pel Consell de Ministres mitjançant Reial Decret 1664/1998,de 24 de julio, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca.
Edicte de 19 d'abril de 1993, pel qual es dóna publicitat a un Acord de 15 de març de 1993 de la Comissió de Govern de la Junta d'Aigües que aprova el Pla d'ordenació d'extracció d'aigües subterrànies a les zones declarades sobreexplotades pel Decret 329/1988, d'11 d'octubre, a les conques hidrogràfiques dels rius Francolí i Gaià. 19/04/1993 DOGC * Derogat aquest primer Pla d'Ordenació d'Extraccions per Acord de 14 de setembre de 2006 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (DOGC núm. 4752 de 02.11.06).

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 26

Atenció a l'usuari:

© 2000-2020 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.