Ajuda

Tancar la finestra

La valoració de la qualitat sanitària

Des de l'any 2008, la valoració de la qualitat sanitària de les aigües de bany es realitza seguint els criteris que dictamina la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Valoració periòdica

Cada període es valora la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges segons tres categories de qualitat i a partir dels resultats analítics obtinguts durant el període de control.

Les tres categories que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua són les següents:

Qualitat Sanitària
Icona Categoria
Blau Excel·lent
Verd Bona
Vermell Insuficient

Paràmetres i valors per a l'avaluació periòdica

El rang de valors que utilitza l'Agència per establir les categories de qualitat sanitària periòdica s'indica a les taules següents:

Aigües costaneres (Directiva 2006/7/CE)
Paràmetre Qualitat Excel·lent
(UFC/100 ml)
Qualitat Bona
(UFC/100 ml)
Qualitat Insuficient
(UFC/100 ml)
Escherichia coli 250 500 > 500
Enterococs intestinals 100 200 > 200
UFC/100 ml: unitats formadores de colònies en 100 mil·lilitres de mostra

Aigües continentals (Directiva 2006/7/CE)
Paràmetre Qualitat Excel·lent
(UFC/100 ml)
Qualitat Bona
(UFC/100 ml)
Qualitat Insuficient
(UFC/100 ml)
Escherichia coli 500 1000 > 1000
Enterococs intestinals 200 400 > 400
UFC/100 ml: unitats formadores de colònies en 100 mil·lilitres de mostra

En finalitzar la temporada de bany

Transcorreguts els mesos d'estiu, es procedeix al tractament estadístic de totes les dades i es fa una diagnosi global de la qualitat sanitària de les platges. Els resultats d'aquesta diagnosi s'expressen en quatre categories de qualitat: Excel·lent, Bona, Suficient i Insuficient, que es corresponen, respectivament, amb els colors blau, verd, groc i vermell.

Els resultats globals de la qualitat sanitària de les aigües de bany de Catalunya, es trameten, a través del Ministeri de Sanitat i Consum, a la Unió Europea i es publiquen en un informe anual, que es pot consultar al web d'aquest organisme, en què els resultats de Catalunya estan integrats en els de l'Estat espanyol (europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28007.htm)