Dictàmens emesos pel Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua

En exercici de les competències d'assessorament i formulació de propostes d'actuació en matèria hídrica; d'informar sobre la planificació i la programació hidrològica, i les seves revisions; i, d'informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'àmbit hidrològic, previstes a la normativa vigent, el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua ha emès els següents dictàmens.
Dictàmens
Dictamen de les propostes d'Acord del Govern del PGRI i del PHM Dictamen de les propostes d'Acord del Govern del PGRI i del PHM (Document en format Acrobat)
Dictamen del Consell relatiu a la proposta de Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022 - 2033 ... Dictamen del Consell relatiu a la proposta de Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022 - 2033 ... (Document en format Acrobat)
Dictamen del consell relatiu a la proposta de Programa de Mesures del Pla Gestió del Districte Fluvial de Catalunya (PMPGDCFC) Dictamen del consell relatiu a la proposta de Programa de Mesures del Pla Gestió del Districte Fluvial de Catalunya (PMPGDCFC) (Document en format Acrobat)
Dictamen del Consell relatiu a la proposta del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) Dictamen del Consell relatiu a la proposta del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre la proposta d'Acord del Govern pel qual s'aproven la relació d'obres i actuacions hidràuliques a la part catalana ... Dictamen sobre la proposta d'Acord del Govern pel qual s'aproven la relació d'obres i actuacions hidràuliques a la part catalana ... (Document en format Acrobat)
DICTAMEN sobre l'Acord del Govern pel qual es declara d'interès prioritari de la Generalitat i s'inclou l'actuació per la mitigació del risc d'inundac DICTAMEN sobre l'Acord del Govern pel qual es declara d'interès prioritari de la Generalitat i s'inclou l'actuació per la mitigació del risc d'inundac (Document en format Acrobat)
DICTAMEN sobre el Proj. de revisió de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries DICTAMEN sobre el Proj. de revisió de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries (Document en format Acrobat)
DICTAMEN sobre el Projecte de Decret pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats per Decret 86/2009, de 2 DICTAMEN sobre el Projecte de Decret pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats per Decret 86/2009, de 2 (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre la Modif del Prog de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per incorporar una canonada ... Dictamen definitiu sobre la Modif del Prog de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per incorporar una canonada ... (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu relatiu al 'Programa i calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-20 Dictamen definitiu relatiu al 'Programa i calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-20 (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu relatiu a la 'necessitat d'incorporar a la planificació hidrològica les actuacions estructurals descrites al conveni de col·labor Dictamen definitiu relatiu a la 'necessitat d'incorporar a la planificació hidrològica les actuacions estructurals descrites al conveni de col·labor (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre la revisió del Programa de seguiment i control del districte de conca fluvial de Catalunya, ... Dictamen sobre la revisió del Programa de seguiment i control del districte de conca fluvial de Catalunya, ... (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre la revisió de la designació de zones sensibles al districte de conca fluvial de Catalunya, ... Dictamen sobre la revisió de la designació de zones sensibles al districte de conca fluvial de Catalunya, ... (Document en format Acrobat)
DICTAMEN del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) DICTAMEN del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) (Document en format Acrobat)
DICTAMEN de la Resolució, de 3 d'agost, per la qual s'estableix la classificació als efectes de la navegació dels trams fluvials dels rius ... DICTAMEN de la Resolució, de 3 d'agost, per la qual s'estableix la classificació als efectes de la navegació dels trams fluvials dels rius ... (Document en format Acrobat)
DICTAMEN sobre la Prop. proj. del Pla de gestió del risc d'innundació (PGRI) del districte de conca fluvial de Catalunya i del Programa de mesures ... DICTAMEN sobre la Prop. proj. del Pla de gestió del risc d'innundació (PGRI) del districte de conca fluvial de Catalunya i del Programa de mesures ... (Document en format Acrobat)
DICTAMEN del Consell sobre la Revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) i el seu Programa de Mesures DICTAMEN del Consell sobre la Revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) i el seu Programa de Mesures (Document en format Acrobat)
Dictamen provisional amb esmenes de la la Proposta del projecte del Pla de gestió del risc d'inundació del Districte de conca fluvial de Catalulunya Dictamen provisional amb esmenes de la la Proposta del projecte del Pla de gestió del risc d'inundació del Districte de conca fluvial de Catalulunya (Document en format Acrobat)
Dictamen corresponent a la Resolució TES/.../2014, de ..., per la qual es classifiquen els embassaments i els trams de riu del Districte Dictamen corresponent a la Resolució TES/.../2014, de ..., per la qual es classifiquen els embassaments i els trams de riu del Districte (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre el R. D. 129/2014, de 28 de febrer, pel que s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarc. Hidrogràf. de l'Ebre Dictamen sobre el R. D. 129/2014, de 28 de febrer, pel que s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarc. Hidrogràf. de l'Ebre (Document en format Acrobat)
Dictamen del Projecte d'Ordre pel qual es crea i s'organitza el Registre de Seguretat de Preses i Embassaments de Catalunya Dictamen del Projecte d'Ordre pel qual es crea i s'organitza el Registre de Seguretat de Preses i Embassaments de Catalunya (Document en format Acrobat)
Dictamen del Projecte d'Ordre de modificació de l'Ordre MAH/334/2010, pel qual es regulen els fitxers que contenen dades ... Dictamen del Projecte d'Ordre de modificació de l'Ordre MAH/334/2010, pel qual es regulen els fitxers que contenen dades ... (Document en format Acrobat)
Dictamen de la Proposta d'acord del Govern pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya 2013-2018 Dictamen de la Proposta d'acord del Govern pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya 2013-2018 (Document en format Acrobat)
Dictamen relatiu a la Proposta d'Acord de Govern per a la incorporació de determinades actuacions a la Planificació Hidrològica Dictamen relatiu a la Proposta d'Acord de Govern per a la incorporació de determinades actuacions a la Planificació Hidrològica (Document en format Acrobat)
Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordre MAH/334/2010, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordre MAH/334/2010, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal (Document en format Acrobat)
Dictamen relatiu a la modificació del Decret dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua Dictamen relatiu a la modificació del Decret dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (Document en format Acrobat)
Dictamen classificacio embassaments Dictamen classificacio embassaments (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre modificació Programa de Seguiment i Control Dictamen sobre modificació Programa de Seguiment i Control (Document en format Acrobat)
Dictamen del CUSA sobre el Pla de Gestió i Programa de Mesures Dictamen del CUSA sobre el Pla de Gestió i Programa de Mesures (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre el Decret de desplegament territorial de l'ACA Dictamen sobre el Decret de desplegament territorial de l'ACA (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre el Pla Zonal d'Implantació de Cabals de Manteniment en el Ter Superior i ISA Dictamen sobre el Pla Zonal d'Implantació de Cabals de Manteniment en el Ter Superior i ISA (Document en format Acrobat)
Dictamen del Programa de Reutilització de l'Aigua de Catalunya Dictamen del Programa de Reutilització de l'Aigua de Catalunya (Document en format Acrobat)
Presa en consideració (dictamen) de l'Acord de Govern sobre la inclusió a la planificació hidrològica de dues dessalinitzadores Presa en consideració (dictamen) de l'Acord de Govern sobre la inclusió a la planificació hidrològica de dues dessalinitzadores (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre el Pla de Gestíó de la Sequera Dictamen definitiu sobre el Pla de Gestíó de la Sequera (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre PEF Baix Llobregat-Anoia Dictamen definitiu sobre PEF Baix Llobregat-Anoia (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre PEF Baix Ter Dictamen definitiu sobre PEF Baix Ter (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre PEF Tordera Dictamen definitiu sobre PEF Tordera (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca Fluvial - BLOC 3 Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca  Fluvial - BLOC 3 (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca Fluvial - BLOC 2 Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca  Fluvial - BLOC 2 (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca Fluvial - BLOC 1 Dictamen definitiu ISA Preliminar sobre Pla Gestió Districte Conca  Fluvial - BLOC 1 (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre el Programa de Fangs (versió definitiva) Dictamen sobre el Programa de Fangs (versió definitiva) (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu sobre ISA Preliminar del Pla Zonal del Ter Superior Dictamen definitiu sobre ISA Preliminar del Pla Zonal del Ter Superior (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre el Programa de Reutilització d'Aigua de Catalunya de l'Agència Catalana de l'Aigua Dictamen sobre el Programa de Reutilització d'Aigua de Catalunya de l'Agència Catalana de l'Aigua (Document en format Acrobat)
Dictamen definitiu de la 'Proposta d'acord del Consell d'Administració pel qual s'estableixen els sistemes dels cabals concessionals' Dictamen definitiu de la 'Proposta d'acord del Consell d'Administració pel qual s'estableixen els sistemes dels cabals concessionals' (Document en format Acrobat)
Dictamen de l'actualització del llistat d'actuacions del Programa de Sanejaemnt d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) Dictamen de l'actualització del llistat d'actuacions del Programa de Sanejaemnt d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) (Document en format Acrobat)
Dictamen del CUSA sobre el Projecte de Decret de modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua Dictamen del CUSA sobre el Projecte de Decret de modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (Document en format Acrobat)
Dictamen de la Proposta de decret de regulació de l'estàndard d'ús de l'aigua a Catalunya Dictamen de la Proposta de decret de regulació de l'estàndard d'ús de l'aigua a Catalunya (Document en format Acrobat)
Dictamen de la Revisió del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) Dictamen de la Revisió del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) (Document en format Acrobat)
Dictamen de la 'Proposta de revisió de les zones sensibles a les conques internes de Catalunya' Dictamen de la 'Proposta de revisió de les zones sensibles a les conques internes de Catalunya' (Document en format Acrobat)
Dictamen del Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el reglament dels tributs gestionats per l'ACA Dictamen del Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el reglament dels tributs gestionats per l'ACA (Document en format Acrobat)
Dictamen sobre la situació econòmica de l'Agència i programa de mesures per al seu finançament Dictamen sobre la situació econòmica de l'Agència i programa de mesures per al seu finançament (Document en format Acrobat)
Dictamen del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques internes de Catalunya Dictamen del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques internes de Catalunya (Document en format Acrobat)